Operativni menadžment

Zašto trebate ovu obuku?

Zamislite da se, nakon završetka studija, zaposlite kao menadžer biznisa čije operativne procese treba poboljšati. Možda trebate da pomognete menadžmentu da shvati kako da poveća vrijednost koju operacija ima za kupca i/ili da poboljša profitabilnost operacija. Ili zamislite da se, nakon završetka studija, zaposlite u oblasti marketinga, i treba da razumijete kako će odluke koje su donesene da poboljšaju proces uticati na vaše nove marketing programe, ili kako će vaši novi marketing programi uticati na sposobnost operacija da odrade ono za šta su predviđeni. Ili ste, kao izvršioc u osnivanju biznisa, zabrinuti u vezi oba seta pitanja. Operativni menadžment je dizajniranje, upravljanje i poboljšanje skupa aktivnosti koje kreiraju proizvode i usluge i dostavljaju ih kupcima. Ove aktivnosti, ljude, resurse (uključujuci tehnologiju i znanje), i procedure koje diktiraju organizaciju posla, nazivamo operativnim sistemom. Osnovna komponenta operativnog sistema je proces. Vecina operativnih sistema se sastoji iz mnoštva procesa. Proces uzima inpute (u formi sirovog materijala, rada, kapitala [oprema/tehnologija], znanja i energije) i pretvara ih u autpute koji su od veće vrijednosti klijentima (i, samim time, od veće vrijednosti za samu organizaciju).

Naučićete kako da poboljšate produktivnost i vrijeme odgovora na zahtjeve klijenata, kako da pružite više izbora potrošačima i pružite više standarde kvaliteta. Ukratko, naučićete da analizirate i poboljšate poslovne procese. Usput ćete steći znanja o temama kao što su: Lean operacije, Šest Sigma, i Tojotin proizvodni sistem, a čućete i o fenomenima kao što su: uska grla, brzina protoka i nivo zaliha.

Zašto je to važno?

  • Za mjerenje učinka
  • Definisanje poslovne strategije
  • Mjerenje četiri komponente učinka: cijena, kvalitet, raznovrsnost i vrijeme
  • Pomoć pri donošenju odluka o trade-offu
  • Prevazilaženje neefikasnosti
  • Evaluacija predloženog redizajna/nove tehnologije

U ovoj sesiji naučićete kako da:

  1. Kreirate dijagram toka procesa
  2. Pronađete usko grlo u procesu i odredite maksimalnu brzinu protoka
  3. Sprovedete osnovnu analizu procesa