BLUE COACH I HOGAN ISTRAŽIVANJA

Sportske performanse: korišćenje ličnosti za predviđanje performansi na i van terena

Pregled projekta

hogan-research

STRATEGIJA

Identifikovati karakteristike iz Hoganovog inventara ličnosti (HPI), Hoganovog razvojnog upitnika (HDS), i inventara motiva, vrijednosti i preferencija (MVPI) koje predviđaju sportske performanse sportista.

KLJUČNI KORACI

Prikupljanje podataka o ličnosti sportista i podataka o njihovim performansama u ženskom i muškom rukometu u dvije generacije, muškom vaterpolu u dvije generacije i muškoj odbojci i poređenje sportista u okviru sporta i između sportova.

JESTE LI ZAPOŠLJIVI?

Analiza posla, generalizacija validnosti i kriterijumska validacija Hogan inventara ličnosti, Hoganovog razvojnog upitnika, Inventara motiva, vrijednosti i preferencija za izbor zaposlenih.
U ovom izvještaju su prikazani početni rezultati analize posla, generalizacija validnosti, pregled literature i kriterijumska validacija za Ministarstvo rada (MOL). MOL je putem Blue Coacha sarađivao sa Hoganom kako bi potvrdio korištenje Hogan Inventory Personality (HPI), Hogan Development Survey (HDS) i Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) za skrining aplikanata. Dodaci A, B i C definišu skale koje sadrže HPI, HDS i MVPI, respektivno. Hogan je dizajnirao proces skrininga kako bi identifikovao aplikante koji poseduju lične karakteristike povezane sa optimalnim performansama posla.

ALAT ZA PROCJENU POSLA

job-evaluation-tool

Hoganov alat za procjenu posla (JET) predstavlja osnovu za sprovođenje klijentovih napora u selekciji i razvoju, tako što obezbjeđuje strukturisane, pouzdane i pravno odbranjive informacije o analizi posla/pozicije. Prvi korak uključuje eksperte iz date oblasti (SMEs) koji odgovaraju na JET upitnik da bi se identifikovale kritične karakteristike radnika koje su neophodne za uspjeh u targetiranom poslu. JET se sastoji od pet komponenti:

 • Karakteristike za poboljšanje performansi (PIC) –  PIC identifikuje lične karakteristike potrebne da se uspješno izvršavaju zahtjevi posla i stepen do kojeg ove karakteristike poboljšavaju performanse na poslu. Usklađuje se sa sedam HPI skala.
 • Upitnik o isklizavajućim/kontraproduktivnim karakteristikama (DCQ) – DCQ identifikuje lične karakteristike koje mogu spriječiti performanse na poslu. Usklađuje se sa 11 HDS skala.
 • Karakteristike za poboljšanje motivacije (MIC) – MIC identifikuje motivatore, vrijednosti, i preferencije koje definišu idealnu klimu radne grupe. Usklađuje se sa 10 MVPI skala.
 • Upitnik za biznis rezonovanje (BRQ) – BRQ identifikuje ključne kognitivne sposobnosti neophodne za uspješne performanse na poslu. Usklađuje se sa HBRI skalama.
 • Alat za procjenu kompetencija (CET) – CET identifikuje kompetencije koje su kritične za uspješne performanse na targetiranom poslu. On ima nekolike svrhe, kao što su validiranje postojećih modela kompetencija u organizaciji i kao osnova za sintetičku/poslovnu komponentu validacije.

Zato što se JET strateški usklađuje sa Hoganovim procjenama, rezultati nam pomažu da identifikujemo karakteristike ličnosti, vrijednosti i nivo kognitivne sposobnosti neophodan za uspješno izvršavanje targetiranog posla. Ova informacija je kritična i za identifikaciju aplikanata za posao koji jesu visoki potencija i za naglašavanje razvojnih potreba za postojeće nosioce posla.

JET ARHIVA

Hogan Research Division (HRD) je prikupljao podatke o analizi posla sa hiljada poslova u arhivu pogodnu za sprovođenje čitavog niza analiza na nivou posla i nivou familije posla. JET je jedan od najobuhvatnije istraživanih, najpouzdanijih i najvalidnijih alata za analizu posla usmjerenih na radnike koji su na raspolaganju u svijetu. Pomoću novonastalog JET arhiva, HRD može pomoći Hoganovim klijentima u izvođenju niza uporedbi i procjena posla.

Arhiva JET-a posjeduje podatke o analizi posla od preko 19.000 ispitanika koji predstavljaju hiljade pojedinačnih poslova, osiguravajući sveobuhvatnu pokrivenost širokog spektra zanimanja. Na primjer, ovi poslovi predstavljaju 21 od 23 glavnih kategorija zanimanja uključenih u standardni sistem klasifikacije rada Odeljenja za rad u SAD. Pored toga, HRD je kodirao svaki posao u arhivi prema sedam radnih grupa koje su izvedene iz devet „klasifikacija radnih mjesta“ koje koristi Komisija za jednake mogućnosti zapošljavanja (EEOC) za poslodavce SAD-a. Ove familije poslova, koje klasifikuju grupe zanimanja kao slične na osnovu obavljenog rada, vještina, obrazovanja, obuke i akreditiva potrebnih za kompetentnost, su sljedeće:

HOGAN FAMILIJE POSLOVA

 1. Familija menadžera i rukovodilaca uključuje zaposlene koji se dodjeljuju položaju administrativnih ili rukovodećih organa nad ljudskim, fizičkim i finansijskim resursima organizacije. Ova zanimanja uključuju administrativno i rukovodeće osoblje koje je odgovorno za uspostavljanje široke politike, planiranje, predviđanje, određivanje prioriteta, dodjeljivanje i usmjeravanje rada radi postizanja efikasne upotrebe resursa na svakom nivou organizacije.
 2. Familija profesionalaca uključuje zaposlene sa malo legitimnog autoriteta, ali visoki status unutar organizacije zbog znanja i/ili vještina koje posjeduju. Ovi zaposleni su stručnjaci u svojoj oblasti i obično imaju visok nivo obrazovanja.
 3. Poslovi familije tehničara i stručnjaka uključuju oblasti specijalizacije kao što su inženjering, rukovanje mašinama i obrada. U takvim položajima zaposleni rade na rješavanju praktičnih problema, često pod rukovodstvom stručnjaka. Zbog toga što ovi poslovi zahtijevaju specijalizovano znanje i vještine za obavljanje djelatnosti, osoblje koje radi u ovim zanimanjima obično završava višu školu, pohađa tehničku školu ili uči temeljno kroz sertifikovane obuke na poslu.
 4. Familija poslova za operacije i trgovinu uključuje obučene zanatske radnike, polukvalifikovane operatore i nekvalifikovane radnike. Kod ovakvih poslova zaposleni prvenstveno dobijaju znanje o radu kroz obuku i iskustvo na poslu. Od pojedinaca se zahtijeva malo prethodnog znanja ili vještina za ulazak na ove poslove.
 5. Poslovi prodaje i podrške korisnicima uključuju pozicije gdje su zaposleni odgovorni za interakciju sa potencijalnim klijentima i klijentima za prodaju i / ili podršku proizvodima i uslugama. Ovi zaposleni se oslanjaju na svoje međuljudske vještine i komunikacijske tehnike kako bi zadovoljili potrebe svojih kupaca i pružili ljubazan i koristan servis kupcima nakon prodaje.
 6. Administrativna i klerička radna mjesta uključuju pozicije koje uključuju planiranje, usmjeravanje ili koordinaciju podrške, pripremu/sastavljanje dokumenata i održavanje računa, evidencija i datoteka. Ovi zaposleni se bave raznim nefizičkim aktivnostima koje mogu uključivati distribuciju pošte, rukovanje informacijama, upravljanje telefonskom opremom, pripremu prepiske, organizovanje konferencijskih poziva, zakazivanje sastanaka i pružanje drugih usluga podrške za kancelarije.
 7. Familija poslova usluge i podrške uključuje policijske, vatrogasne, i radnike u u rekreativnim i zabavnim poslovima. Ova kategorija uključuje pozicije gdje zaposleni pružaju zaštitne i ne-zaštitne usluge za druge.

Kao rezultat ovih karakteristika, Hogan može iskoristiti sveobuhvatnu pokrivenost podataka JET arhive o analizi posla u svim kategorijama zanimanja i familijama poslova kako bi se adresirao širok spektar potreba klijenata. Na primjer, mi imamo dostupne izvještaje za ove poslove na osnovu arhivskih JET istraživanja. Upoređivanje zahtjeva radnika sa više radnih mjesta takođe omogućava HRD-u da pomogne klijentima u postizanju više zaključaka o tome kako se određeni poslovi upoređuju sa drugim poslovima ili familijama poslova. Na osnovu ovih rezultata, klijenti mogu donijeti strateške odluke kako bi poboljšali svoje prakse upravljanja ljudskim resursima (HRM).

HAJDE DA RADIMO ZAJEDNO

Pošaljite nam dobre ljude, vratićemo ih još boljim.

Blue Coach

 • The Capital Plaza, Bulevar Džordža Vašingtona 102, A18
 • +382 20 671 222
 • info@bluecoach.me
contact-section